Login

Podmínky použití

Tato stránka objasňuje podmínky, které platí pro používání webu www.adpdsi.co.uk (“web”), který je provozován společností CDK Global Finland Oy(“CDK Global”). Než začnete web používat, pečlivě si prosím přečtěte tyto podmínky použití. Použitím webu vyjadřujete, že přijímáte tyto podmínky použití a že souhlasíte s jejich dodržováním. Pokud s těmito podmínkami použití nesouhlasíte, opusťte prosím tento web.

Váš přístup k webu

Web je poskytován pouze pro informační účely. Souhlasíte s tím, že nebudete žádným způsobem upravovat, přesouvat, doplňovat nebo odstraňovat informace obsažené na tomto webu ani s nimi jinak nedovoleně manipulovat, ani dekompilovat, zpětně analyzovat, rozkládat nebo nezákonným způsobem používat či zjednodušovat žádný software, materiály chráněné autorským právem nebo ochrannými známkami, obchodní tajemství nebo jiné soukromé informace obsažené na tomto webu.

Materiály zpřístupněné prostřednictvím webu lze zobrazovat, stahovat a tisknout pouze pro vaše vlastní nekomerční použití. Takové materiály nesmíte žádným způsobem upravovat.  Budete-li tisknout, kopírovat nebo stahovat jakoukoli část webu v rozporu s těmito podmínkami použití, vaše právo k použití tohoto webu bude okamžitě ukončeno a budete muset, dle uvážení společnosti CDK Global, vrátit nebo zničit veškeré kopie materiálů, které jste vytvořili.

Pokud se rozhodnete použít nebo jste obdrželi uživatelský identifikační kód, heslo nebo jiný typ informací pro použití s tímto webem, musíte s takovými informacemi zacházet jako s důvěrnými a nesmíte je prozradit žádné třetí straně. Společnost CDK Global má právo kdykoli znemožnit použití jakéhokoli uživatelského identifikačního kódu nebo hesla, ať už zvoleného vámi nebo přiděleného společností CDK Global, pokud jste dle mínění společnosti CDK Global nedodrželi jakákoli ustanovení těchto podmínek použití.

Práva duševního vlastnictví

Společnost CDK Global nebo její přidružené společnosti jsou vlastníky veškerých práv duševního vlastnictví týkajících se tohoto webu a materiálů, které jsou na něm publikovány, nebo držitelé licencí na tato práva.  Tato díla jsou chráněna po celém světě autorským právem a dalšími zákony a smlouvami o duševním vlastnictví.  Všechna taková práva jsou vyhrazena.

„CDK Global“, „CDK GlobalDSI“, „AutoMaster“, „iLearn@CDKGlobal“, „Kompact“ a určité další značky použité na tomto webu jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti CDK Global nebo jejích přidružených společností ve Finsku a dalších zemích.

Změny na webu a změny těchto podmínek

Společnost CDK Global usiluje o pravidelnou aktualizaci webu a může jeho obsah kdykoli změnit. Nastane-li potřeba, společnost CDK Global může pozastavit přístup k webu nebo web na neurčitou dobu uzavřít. Jakýkoli materiál uvedený na webu může být v jakékoli dané době zastaralý a společnost CDK Global nemá žádnou povinnost takový materiál aktualizovat.
Společnost CDK Global může kdykoli revidovat tyto podmínky použití pozměněním této stránky. Doporučujeme vám tuto stránku čas od času zkontrolovat, abyste si všimli jakýchkoli změn, které jsou pro vás závazné. Některá ustanovení obsažená v těchto podmínkách použití mohou být také nahrazena ustanoveními nebo oznámeními zveřejněnými někde jinde na webu.

Odpovědnost

Materiál zobrazený na webu je poskytován „tak, jak je“, bez jakýchkoli garancí, podmínek, zjištění nebo záruk ohledně jeho přesnosti. V rozsahu povoleném zákony společnost CDK Global a její přidružené společnosti tímto výslovně vylučují veškeré okolnosti, zjištění, záruky a další podmínky, které by jinak mohly být předpokládány.
V rozsahu povoleném zákony společnost CDK Global a její přidružené společnosti tímto výslovně vylučují jakoukoli odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé nebo následné ztráty či škody, které si způsobí jakýkoli uživatel v souvislosti s tímto webem nebo v souvislosti s použitím, nemožností použití či v důsledku použití tohoto webu, jakýchkoli webů odkazujících na něj a jakýchkoli materiálů publikovaných na něm, mimo jiné včetně jakékoli odpovědnosti za: ztrátu výnosu nebo příjmu, ztrátu obchodní příležitosti, ztrátu zisků nebo kontraktů, ztrátu očekávaných úspor, ztrátu dat, ztrátu dobré pověsti, plýtvání řízením nebo úředním časem a za jakékoli další ztráty nebo škody jakéhokoli druhu, ať k nim dojde jakkoli a ať jsou způsobeny úmyslným porušením práva (včetně nedbalosti), porušením smlouvy nebo jinak, i když je bylo možné předvídat.
Tím není dotčena odpovědnost společnosti CDK Global za smrt nebo zranění osob způsobené její nedbalostí ani jakákoli další odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo omezit podle platných zákonů.

Informace o vás a vašich návštěvách webu

Společnost CDK Global může shromažďovat a zpracovávat informace o uživatelích v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Kopie těchto zásad je k dispozici na tomto webu.  Použitím webu dáváte souhlas k takovému zpracování a zaručujete, že všechny údaje, které jste poskytli, jsou přesné.
Poskytování produktů a služeb

Smlouvy pro poskytování zboží nebo služeb, které mohou být vytvořeny v důsledku návštěv webu, se řídí všeobecnými podmínkami a ustanoveními společnosti CDK Global, které vám budou poskytnuty k dispozici v příslušné době.

Odkazování na web

Můžete vytvořit odkaz na domovskou stránku webu za předpokladu, že tak učiníte způsobem, který je spravedlivý a v souladu se zákony a nepoškozuje pověst společnosti CDK Global ani ji nevyužívá, ale nesmíte vytvořit odkaz takovým způsobem, který navrhuje jakoukoli formu sdružení, schválení nebo odsouhlasení ze strany společnosti CDK Global, kde nic takového neexistuje. Tento web nesmí být přizpůsobován na žádném jiném webu ani nesmíte vytvořit odkaz na jakoukoli jinou část webu než domovskou stránku. Společnost CDK Global si vyhrazuje právo odebrat oprávnění k vytváření odkazů bez předchozího upozornění.

Odkazy z webu

Tento web obsahuje odkazy na další weby a zdroje poskytované třetími stranami.  Společnost CDK Global nemá žádnou kontrolu nad obsahem těchto webů nebo zdrojů a nepřijímá žádnou odpovědnost za ně ani za jakoukoli ztrátu nebo škodu, k níž může dojít v důsledku jejich použití. 

Příslušnost soudu a rozhodné právo

Finské soudy budou mít výlučnou soudní pravomoc nad jakýmikoli nárokem vyplývajícím z nebo týkajícím se použití webu, ačkoli společnost CDK Global si vyhrazuje právo podat žalobu proti vám za porušení těchto podmínek v zemi vašeho bydliště nebo jakékoli jiné příslušné zemi. 
Tyto podmínky použití a jakékoli spory nebo nároky vyplývající z nich nebo související s nimi nebo jejich podstata a utváření (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) se budou řídit a vykládat podle finského práva.